Bag (0)

    内容

    波霸男

    BOBA GUYS
    Boba Guys 和 88rising 联手搭建文化桥梁,将两个品牌的粉丝聚集在一起。全新饮品“Heads In The Clouds”由自制桃子果酱、充满活力的蝴蝶豌豆茶和最后一层自制奶油:奶油、糖和少许盐的精致组合制成。它在所有 Boba Guys 地点和 88rising 的 Head In The Clouds 音乐节上都可以买到,还有定制的 Nalgene 瓶子,里面有你最喜欢的 88rising 艺术家和可爱的 boba 插图的广受欢迎的彩虹色贴纸包。仅在 Boba Guys 工作人员身上看到的定制 T 恤在节日期间发布,带有 Boba Guys x 88rising 标志别针,后来在 88NIGHTMARKET.com 上最后一次发布。